Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

W Polsce istnieją 3 obowiązkowe ubezpieczenia rolne, a jednym z nich jest ubezpieczenie OC. Celem jego posiadania jest zapewnienie wypłaty odszkodowania poszkodowanym, którzy ponieśli szkodę, jaka powstała w związku z posiadaniem przez ubezpieczonego gospodarstwa. Chroni ono nie tylko poszkodowanych, ale i samego rolnika – dzięki ubezpieczeniu to zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. Sam rolnik może również otrzymać odszkodowanie za wypadek – zarówno z OC, jak i z KRUS-u.

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracuje w danym gospodarstwie i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez danego rolnika gospodarstwa rolnego. Czy jednak z ubezpieczenia OC rolnika odszkodowanie mogą otrzymać również sam rolnik czy osoba u niego pracująca? Jest to możliwe. Jeśli np. osoba pracująca u danego rolnika spadnie z drabiny, która z jego winy była w złym stanie technicznym, to zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie. Jeśli szkody dozna sam rolnik, to i on otrzyma od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie, ale w obu przypadkach będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, np. zwrot kosztów leczenia.

Warto pamiętać, że w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników mamy do czynienia z automatycznym przedłużeniem ochrony ubezpieczeniowej. Żeby jednak tak się stało, rolnik musi uregulować całą składkę za poprzedni okres ochrony ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie z KRUS-u

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe odszkodowanie ze względu na wypadek przy pracy rolniczej przysługuje:

 • ubezpieczonemu – jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • członkom rodziny ubezpieczonego – jeśli ubezpieczony rolnik zmarł na skutek wypadku w pracy rolniczej lub na skutek choroby rolniczej.

Natomiast odszkodowanie nie należy się w przypadku, gdy wypadek spowodowany został umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu lub sam ubezpieczony zdecydowanie się do niego przyczynił.

Do wypadków przy pracy rolniczej zalicza się zdarzenia, do których doszło:

 • na terenie gospodarstwa rolnego ubezpieczonego lub gospodarstwa rolnego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem,
 • w drodze z mieszkania do gospodarstwa i z gospodarstwa do mieszkania ubezpieczonego,
 • poza terenem gospodarstwa rolnego podczas wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą, jak również w drodze do i z tego miejsca.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. wynosi ono obecnie 809 zł za każdy procent. O stałym uszczerbku na zdrowiu mówimy wtedy, gdy doszło do takiego naruszenia sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek to taki, który powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, ale jego stan może ulec poprawie.

Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, to wysokość jednorazowego odszkodowania zwiększana jest o kwotę jednorazowego odszkodowania za 20 proc. uszczerbku na zdrowiu.

Zgłoszenie wypadku do KRUS-u

Żeby KRUS wypłacił odszkodowanie, najpierw wypadek musi zostać zgłoszony. Można to zrobić w placówce KRUS, jej siedzibie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Poszkodowany lub osoba zgłaszająca wypadek muszą pamiętać o:

 • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przedmiotów, które były związane z wypadkiem;
 • udostępnieniu tych przedmiotów, jak i miejsca wypadku;
 • opis zdarzenia do odszkodowania;
 • wskazaniu świadków zdarzenia;
 • złożeniu dokumentacji leczenia;
 • udzieleniu wszystkich niezbędnych informacji pracownikowi KRUS, który będzie prowadzić postępowanie dowodowe w sprawie.

Po postępowaniu dowodowym sporządzany jest protokół powypadkowy. Znajdują się w nim takie informacje, jak data wypadku i data jego zgłoszenia, opis wypadku według zgłaszającego i opis zdarzenia zgodnie z postępowaniem dowodowym. Musi się również znaleźć w informacja, czy istnieją podstawy do wykluczenia możliwości otrzymania przez poszkodowanego jednorazowego odszkodowania. Jest on sporządzany w dwóch egzemplarzach, a co istotne – poszkodowany lub członek rodziny uprawniony do otrzymania odszkodowania mogą zgłaszać uwagi odnośnie do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.