Polityka prywatności

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną, Polityka prywatności, Polityka cookies

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa:
  1. zasady korzystania z usług świadczonych na portalu internetowym w domenie www.funduszodszkodowan.pl w rozumieniu ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. świadczeniu usług droga elektroniczną Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
  2. zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu internetowego w domenie www.funduszodszkodowan.pl
 2. Definicje użyte w dokumencie:
  1. Usługodawca – w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) jest Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnym Sp. zo.o. z/s w Warszawie, (siedziba: ul. Brzozowa 12 lok. 17, 00-286 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702863, o kapitale zakładowym w kwocie 500.000,00 zł, NIP 5252728293, (zwany dalej FOK).
  2. Użytkownik/ Usługobiorca – osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  3. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  4. Portal internetowy – internetowy serwis dostępny z jednego adresu internetowego – www.funduszodszkodowan.pl

2. Zasady korzystania z portalu internetowego

 1. Do korzystania z portalu internetowego w domenie www.funduszodszkodowan.pl koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka).
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawność urządzenia oraz oprogramowania użytego do przeglądania Internetu, w tym korzystania z portalu internetowego.
 3. Użytkownik zamierzający korzystać z portalu, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, który udostępniany jest poprzez link w serwisie – bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania z niego.
 4. Niniejszy dokument jest udostępniany nieodpłatnie Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na żądanie – Usługodawca może przesłać Usługobiorcy regulamin za pomocą poczty mailowej, co umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 6. Za pośrednictwem domeny www.funduszodszkodowan.pl Usługodawca świadczy usługi związane z analizą dopłat do OC, analizą dopłat do AC, odszkodowaniem lotniczym, odszkodowaniem rolniczym, odszkodowaniem osobowym, wsparciem prawnym na każdym etapie spraw dotyczących odszkodowań komunikacyjnych z OC i AC.
 7. Podstawą skorzystania z usług Usługodawcy jest nawiązanie z nim kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Już podczas pierwszej rozmowy Usługobiorca, dowie się wstępnie czy może uzyskać dopłatę do odszkodowania OC, dopłatę do AC, odszkodowanie lotnicze, odszkodowanie rolnicze, odszkodowanie osobowe oraz wsparcie prawne. Każdy Użytkownik może zlecić bezpłatną ekspertyzę wykonywaną w ciągu 24h, której celem będzie szacowanie wysokości możliwej do osiągnięcia dopłaty czy odszkodowania. Warunkiem zlecenia bezpłatnej ekspertyzy jest przesłanie dokumentacji zdarzenia, którego dotyczyć ma ekspertyza. W zależności od wyników ekspertyzy, Usługobiorca może uzyskać dopłatę lub odszkodowanie.
 8. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
  3. Niedostarczania do FOK treści o charakterze bezprawnym, stosowanie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 t.j.).
 9. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem portalu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z portalu – praw osób trzecich;
  2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu portalu internetowego lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie portalu internetowego, w szczególności gdy jest to uzasadnione względami konserwacyjnymi, koniecznością wykonania przebudowy portalu internetowego, bądź ma charakter prewencyjny w związku z potencjalnym zagrożeniem aktywnością szkodliwego oprogramowania. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub pozbawienia dostępu do portalu określonego Użytkownika w przypadku, gdy spod adresu IP wykorzystywanego przez Użytkownika odnotowano przypadki postępowania niezgodnego z Regulaminem lub działania szkodzące lub naruszające prawa osób trzecich.
 12. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z portalu internetowego.

3. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego portalu internetowego w domenie www.funduszodszkodowan.pl w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podanych przez niego w związku z korzystaniem z serwisu, zawarciem i realizacją Umowy jest Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnym Sp. zo.o. z/s w Warszawie, (siedziba: ul. Brzozowa 12 lok. 17, 00-286 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702863, o kapitale zakładowym w kwocie 500.000,00 zł, NIP 5252728293, (zwany dalej FOK).
 2. FOK powołał Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować na adres iod@stronazen.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez FOK w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji.
 4. Za dobrowolną zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnego dotyczącego produktów i usług świadczonych przez FOK a także w celu przesłania informacji handlowej.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
  1. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Klientem, którego dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”),
  2. w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy – na żądanie Użytkownika – – art. 6 ust. 1 lit.  b Rozporządzenia
  3. danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – oraz art. 9 ust. 2 lit. f
  4. w zakresie zapewnienia kontaktu z Klientem w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),
  5. w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną zgodą Klientów – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 6. Przeglądanie zawartości portalu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych, jednakże korzystanie z Usług FOK wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika niezbędnych Danych Osobowych takich jak:
  1. imię i nazwisko Klienta/ lub nazwa firmy
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta
  3. numer telefonu
 7. Padanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 8. Użytkownik może przesłać do FOK dokumentację zdarzenia, w której mogą znajdować się inne dane niż podane w pkt 6. Przesyłając dokumenty z tymi danymi Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach. Przesłanie dokumentów jest dobrowolne, ale może się okazać konieczne do zawarcia umowy.
 9. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie Serwisu oraz podczas rozmowy z konsultantem na czacie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia kontaktu i zarejestrowania zgłoszenia, rozmowy a także w celu podjęcia działać przed zawarciem umowy przez FOK wobec Użytkowania.
 10. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z FOK, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.: 1) dostawca usług pocztowych i kurierskich 2) podmiot zapewniający obsługę informatyczną i kadrową FOK;
 11. FOK i Użytkownik mogą indywidualnie określić zakres przekazanych do przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych na podstawie dobrowolnego i jasnego oświadczenia Użytkownika (zgoda).
 12. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres realizacji Umowy, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać, FOK i w stosunku do niego. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 lit. e – przez okres od dnia uzyskania dobrowolnej zgody do czasu jej cofnięcia.
 13. Dane osobowe Klienta podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez FOK.
 14. FOK zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 15. FOK informuje, iż począwszy od 25 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, FOK informuje, iż Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 17. FOK oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Zasady działania cookies

 1. Na Stronie Serwisu wykorzystywana jest technika „cookies”.
 2. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer firmy Availo. na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy FOK może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną wwwfunduszodszkodowan.pl z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Na Stronie portalu www.funduszodszkodowan.pl technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany.
 4. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem FOK.
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika , należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną bezpośrednio do Administratora danych osobowych lub do powołanego inspektora danych osobowych na adres iod@stronazen.pl
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych ustaw.
 5. Postanowienia niniejsze podlegają prawu polskiemu.
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych