Wypadek w pracy – sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć!

Tylko w pierwszym kwartale 2019 roku zgłoszono 15,8 tys. osób poszkodowanych w wypadkach w pracy. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby poszkodowany mógł z nich skorzystać i czym właściwie jest wypadek w pracy?

Czym jest wypadek w pracy?

Według danych GUS liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się o 0,6 proc. w stosunku do I kwartału roku 2018. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich. Za wypadek przy pracy uznane może zostać zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które doprowadziło do urazu lub śmierci i do którego doszło w związku z wykonywaniem czynności zawodowych na rzecz pracodawcy na polecenie przełożonego lub bez takiego polecenia. Z wypadkiem przy pracy mamy również do czynienia, jeśli doszło do niego w czasie, kiedy pozostawałeś do dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Kiedy mówimy o urazie? Jeśli wypadek doprowadził do uszkodzenia ciała lub narządów człowieka. Wypadkiem przy pracy będzie również zdarzenie, które miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika, w czasie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony czy podczas realizacji zadań zleconych przez związki zawodowe działające u danego pracodawcy. Za taki wypadek przy pracy może być również uznane zdarzenie nagłe, które doprowadziło do urazu lub śmierci podczas pełnienia mandatu posła albo senatora, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, odbywania służby zastępczej i w innych przypadkach, które opisuje Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 z późn. zm.).

Wypadek przy pracy – co zrobić, jeśli do niego doszło?

Żeby otrzymać świadczenie, należy przede wszystkim rzetelnie sporządzić dokumentację powypadkową. Jeśli doszło do wypadku, ale twój stan umożliwia ci zgłoszenie tego zdarzenia pracodawcy, to zrób to jak najszybciej. Jeśli nie, to wypadek powinien zostać zgłoszony przez świadków lub przełożonego. Ważne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia – nie powinny być prowadzone dalej prace, nie mogą również po nim chodzić osoby do tego niepowołane. Następnie pracodawca musi przeprowadzić postępowanie powypadkowe – powinien powołać zespół powypadkowy, który w ciągu 14 dni od dnia wypadku sporządzi protokół. Muszą się w nim znaleźć dodatkowo: protokół z przesłuchania poszkodowanego, z przesłuchania świadków oraz zebrane w toku postępowania materiały, np. opinie lekarskie czy fotografie miejsca zdarzenia.

Jakie świadczenia po wypadku w pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują ci następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – jeśli poszkodowany nie może ze względu na wypadek wykonywać obowiązków zawodowych;
 • zasiłek wyrównawczy – jeśli wynagrodzenie poszkodowanego pracownika obniżyło się na skutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują, że może on powrócić do wykonywania obowiązków zawodowych;
 • jednorazowe odszkodowanie – jeśli poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla poszkodowanego, który na skutek wypadku stał się niezdolny do pracy;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Kiedy świadczenia nie przysługują?

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego mogą nie być przyznane przez ZUS, jeśli poszkodowany umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia, o ile zostało udowodnione, że to jedyna przyczyna wypadku. Inny taki przypadek to sytuacja, kiedy ubezpieczony przyczynił się do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, znajdował się pod wpływem substancji odurzających lub środków psychotropowych.

Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przeprowadzimy ekspertyzę wstępną i skontaktujemy się z Tobą.
Hidden
Możesz dołączyć kosztorys lub kalkulację oraz decyzję ubezpieczyciela – dzięki temu otrzymasz wycenę szybciej. Jeśli nie masz tych dokumentów skontaktujemy się z tobą i pomożemy je uzyskać.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
  Zgoda*
  Zero spamu - Twój numer jest bezpieczny
  * Pole wymagane
  Hidden
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.